Drukuj

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umową o kredyt konsumencki będzie zatem każda Umowa kredytowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem ? czyli osoba fizyczną, w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umową o kredyt konsumencki będzie zatem zaciągany przez konsumenta kredyt bankowy, kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo ? Kredytowej, pożyczkę zaciągnięta w firmie zajmującej się udzielaniem pożyczek itp.


Konsument, może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki polega zatem na złożeniu pisemnego oświadczenia w terminie przewidzianym ustawą. Oświadczenie takie można wysłać listem poleconym na adres kredytodawcy. Najlepiej jednak nie czekać do ostatniego dnia, gdyż na gruncie przepisów ustawy nie jest do końca jasne, czy odstąpienie jest skuteczne jeżeli zostało wysłane w terminie, lecz doszło do kredytodawcy po tym terminie. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała informacji o uprawnieniu do odstąpienia od umowy, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 Kredytodawca obowiązany jest przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Obowiązek ten ma z jednej strony informować o takim uprawnieniu, z drugiej zaś ułatwiać jego wykonanie. W razie spełnienia świadczenia przez kredytodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli świadczenie zostanie zwrócone kredytodawcy łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument otrzymał już kwotę kredytu, dla skuteczności odstąpienia konieczny jest zwrot tej kwoty razem z oświadczeniem o odstąpieniu. Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy konsument nie jest zobowiązany do spłaty kredytu ani zapłaty oprocentowania. W razie odstąpienia od umowy kredytodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez konsumenta na rzecz kredytodawcy koszty udzielanego kredytu, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej oraz pobranych przez kredytodawcę opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w razie zawarcia umowy o kredyt konsumencki przeznaczony na nabycie rzeczy lub prawa, których cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym lub giełdowym. W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, kredytodawca obowiązany jest rozliczyć się z konsumentem w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


Artykuł pochodzi z serwisu poświęconego zagadnieniom prawnym: www.eprawnicy.pl