Porady prawne


PDF Drukuj

Przez umow o kredyt konsumencki rozumie si umow, na mocy ktrej przedsibiorca w zakresie swojej dziaalnoci, zwany dalej "kredytodawc", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem kada Umowa kredytowa zawarta pomidzy przedsibiorc a konsumentem ? czyli osoba fizyczn, w celu bezporednio nie zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Umow o kredyt konsumencki bdzie zatem zacigany przez konsumenta kredyt bankowy, kredyt zacignity w Spdzielczej Kasie Oszczdnociowo ? Kredytowej, poyczk zacignita w firmie zajmujcej si udzielaniem poyczek itp.

Więcej…
 
Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank PDF Drukuj

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank okrela powinna Umowa kredytowa zawarta z bankiem lub regulamin kredytowy stosowany przez dany bank. Postanowienia te nie mog by jednak sprzeczne z art. 75 ustawy Prawo bankowe, ktry dotyczy wanie tego zagadnienia. Przepis art. 75 PB upowania bank do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie stwierdzenia, e warunki udzielenia kredytu nie zostay dotrzymane, lub w razie zagroenia terminowej spaty kredytu z powodu zego stanu majtkowego kredytobiorcy.

Więcej…