Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank PDF Drukuj

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank okrela powinna Umowa kredytowa zawarta z bankiem lub regulamin kredytowy stosowany przez dany bank. Postanowienia te nie mog by jednak sprzeczne z art. 75 ustawy Prawo bankowe, ktry dotyczy wanie tego zagadnienia. Przepis art. 75 PB upowania bank do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie stwierdzenia, e warunki udzielenia kredytu nie zostay dotrzymane, lub w razie zagroenia terminowej spaty kredytu z powodu zego stanu majtkowego kredytobiorcy.

W razie stwierdzenia tych okolicznoci, bank ma dwie moliwoci. Po pierwsze jest uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu w caoci lub w czci. Po drugie moe zada dodatkowego zabezpieczenia spaty kredytu bd przedstawienia w okrelonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank. Jeeli bank zdecyduje si na wypowiedzenie umowy kredytobiorcy musi dochowa okrelonych przez ustaw terminw wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi zasadniczo 30 dni. Jednak w razie zagroenia upadoci kredytobiorcy termin wypowiedzenia umowy jest znacznie krtszy i wynosi 7 dni. Okrelone terminy wypowiedzenia mog by w umowie okrelone jak dusze. W tej sytuacji obowizuj dusze terminy umowne. Wypowiedzenie umowy kredytowej w caoci powoduje jej rozwizanie z chwil upywu terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje powstaniem stanu wymagalnoci roszczenia banku o zwrot okrelonej czci sumy wykorzystanego kredytu. Po upywie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca jest obowizany do niezwocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami nalenymi bankowi za okres korzystania z kredytu, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej. Jeeli bank zamiast wypowiedzie umow zada dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia programu naprawczego, to wwczas jego uprawnienie do wypowiedzenia umowy ulega zawieszeniu. Jeeli kredytu bank udzieli konsumentowi w celu nie zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej na okres co najmniej 3 miesicy i w granicach od 500 do 80.000 z moe to by kredyt konsumencki, do ktrego maj zastosowanie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Ustalenie czy dany kredyt jest kredytem konsumenckim zaley od jego przeznaczenia. Nie bd takimi kredytami np. kredyty mieszkaniowe. Z art. 14 tej ustawy wynika, e jeeli konsument nie zapaci w terminach okrelonych w umowie penych rat kredytu za co najmniej dwa okresy patnoci, kredytodawca moe wypowiedzie umow po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie okrelonym w umowie kredytowej, do zapaty zalegych rat lub ich czci w terminie nie krtszym ni 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie moe by krtszy ni 30 dni. Przesank wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego jest zatem zalego w patnoci co najmniej dwch rat kredytowych. Przed wypowiedzeniem umowy bank musi wezwa konsumenta do zapaty zalegoci.

Artyku pochodzi z serwisu powiconego zagadnieniom prawnym: www.eprawnicy.pl